Planer om urørt skov trækkes tilbage efter klage

Af: Pernille Engsig Eskildsen og Pressemeddelelse fra Fri Natur

Foto: Naturstyrelsens hjemmeside

01 februar 2023

Foreningen Fri Natur har klaget over, at Naturstyrelsens forvaltningsplaner for urørt skov for Jægersborg Hegn, Svinkløv Klitplantage og Silkeborg Vesterskov er i strid med EU´s Habitatdirektiv og Miljøvurderingsloven. Naturstyrelsen har trukket forvaltningsplanerne tilbage.

Foreningen Fri Natur skriver i en pressemeddelelse, at foreningens klager betyder, at Naturstyrelsen har trukket forvaltningsplanerne tilbage. Der er nemlig grundlag for at kigge på afgørelsen om miljøscreening de tre steder. Fri natur mener, at der bør laves en miljøvurdering de tre steder og ikke blot en screening.

Fri Natur skriver i pressemeddelelsen:

“Den 16. januar 2023 skriver Naturstyrelsen til Miljø- og Fødevareklagenævnet: “Naturstyrelsen finder efter en gennemgang af de 3 klager, at der er grundlag for at genoptage behandlingen af afgørelsen om miljøscreening af de 3 forvaltningsplaner med henblik på at vurdere spørgsmål i henhold til miljøvurderingsloven og habitatbekendtgørelsen “

Der bør laves en miljøvurdering

Fri Natur har lagt vægt på, at både planerne og metoderne ikke bare skal screenes, men at der bør laves en miljøvurderering (også kendt som en VVM-redegørelse). Det vil sikre, at de planlagte forandringer af naturen ikke skader truede arter og beskyttede naturtyper.

Hvad er urørt skov?

Planerne for urørt skov i 22 statsskove rummer en række tiltag, der vil forandre den eksisterende natur. Med planerne mener man at kunne skabe en større artsrigdom. Der skal fældes 50-90% af nåletræerne og op til 25% af løvtræerne skal skades, så de hurtigere går i forrådnelse. Desuden vil man stoppe for naturnær skovdrift og gøre skovene vådere.
I 25 – 33% af områderne vil man efter fældningerne holde ny skovvegetation nede ved at udsætte græssende husdyr, som overlades til sig selv inden for indhegningen.
Metoden, der kaldes Rewilding, er ikke tilstrækkeligt undersøgt som forvaltningsmetode. De langsigtede effekter af de samlede tiltag i den danske natur er endnu ukendte – og derfor bør planerne miljøvurderes, skriver Fri Natur.
Pressemeddelelsen nævner, at statsskovene i dag bidrager positivt til klimaregnskabet. – Og at en miljøvurdering kan klarlægge, hvilken klimabelastning, planerne medfører.

Om Fri Natur

Fri Natur blev stiftet i marts 2022 som en landsdækkende forening, der nu har 1200+ medlemmer. Foreningen arbejder for større og sammenhængende naturområder i Danmark samt fri, varieret og tilgængelig natur uden hegn.
Fri Natur har ligeledes klaget over etableringstilladelserne for de indhegnede naturnationalparker i Gribskov og Fussingø, som også bør Miljøvurderes. Klagerne har fået opsættende virkning. Foreningen er klageberettiget.

Hvem kan klage?

Malene Thune fra Fri Natur fortæller i en anden anledning, at foreningen Fri Natur er en af de få foreninger og organisationer, der kan klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet over Miljøstyrelsens afgørelse om, at områder der udpeges til naturnationalparker og urørt skov ikke skal miljøvurderes.

Fri Natur er klageberettiget på grund af foreningens formål om at beskytte natur og miljø. Det er mange andre organisationer som fx Dansk Islandshesteforening ikke.

Naboer med skel helt op til parkerne er også klageberettiget, idet de bliver individuelt og væsentligt berørt. Foreningen Fri Natur hjælper b.la. privatpersoner og brugergrupper med klageprocessen.

Se også: Miljøvurderingsloven

Relaterede artikler